Редакційна колегія збірника наукових праць

«Проблеми інформатизації та управління»

Жуков І.А., завідувач кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор. (головний редактор)

Печурін М.К., професор кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор. (заступник головного редактора)

Кудренко С.О., доцент кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук. (відповідальний секретар)

Азаров О.Д., декан факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії Вінницького Національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Білецький В.М., завідувач кафедри інженерії програмування Західнопоморського технологічного університету, Щецин, доктор технічних наук, професор, Польща

Воронін А.М., професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Гамаюн В.П., завідувач кафедри прикладної інформатики Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Головко В.А., завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних технологій, завідувач науково-дослідною лабораторією штучних нейронних мереж Брестського Державного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Білорусь

Козловський В.В., завідувач кафедри засобів захисту інформації Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Меліков А. З. огли, завідувач кафедри інформаційних технологій Національної академії авіації Азербайджану, чл.-кор. НАН Азербайджану, доктор технічних наук, професор, Азербайджан

Мельник А.О..завідувач кафедри "Електронні обчислювальні машини" доктор технічних наук, професор

Мохор В.В., директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова, чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Опанасенко В.М., провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Відділу мікропроцесорної техніки, доктор технічних наук, професор, Україна

Палагін О.В., заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Пономаренко Л.А., головний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Тарасенко В.П., завідувач кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", доктор технічних наук, професор, Україна

Хамдамов Р.Х., директор наукового-іноваційного центру інформаційних технологій Ташкентського університету інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор,Узбекистан

 

Контактна інформація:

Кудренко Станіслава Олексіївна – доцент, к.т.н., відповідальний секретар збірника наукових праць «Проблеми інформатизації та управління»
03680, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1,
корпус 5, кім. 115,
тел. (38-044) 406-76-78.
E-mail: sbornik.piu@gmail.com

Правила представлення і оформлення публікацій

Розповсюдження збірника

Архіви видань
(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

(2019)

(2020)

(2021)

 

 

У збірнику наукових праць НАУ «Проблеми інформатизації та управління» відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію серія КВ №8280 від 29.12.2003 можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічного напряму, статті з питань науки і техніки.

З моменту заснування збірника редакційна колегія, у складі якої працюють українські та іноземні вчені, забезпечує незалежне таємне рецензування рукописів статей.

Розповсюджується збірник безкоштовно за обов'язковим списком розсилки.

Періодичність видань збірника – 4 рази на рік. Наклад становить 100 примірників.

Порядок розгляду, підготовки статей до опублікування і друкування збірника "Проблеми інформатизації та управління":

  1. перевірка вимог до оформлення і реєстрація статті;

  2. попередній розгляд рукопису і направлення на рецензування одному з членів редколегії;

  3. рецензування статті і в разі наявності зауважень її відправка на доопрацювання;

  4. формування чергового номера збірника з позитивно відрецензованих статей і остаточне його затвердження головним редактором;

  5. друк збірника.

Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» охоплює проблеми аналізу та синтезу комп’ютерно-телекомунікаційних систем та систем управління ними: створення ефективного інформаційно-вимірювального інструментарію, визначення та оцінювання параметрів об’єктів інформаційних технологій; математичне, лінгвистичне, апаратно-програмне забезпечення нових, включаючи кіберфізичні авіаційні, і вдосконалення існуючих розподілених комп’ютеризованих та комп’ютерних систем..

Збірник розрахований на наукових працівників та фахівців, які займаються питаннями створення та вдосконалення теоретичної та програмно-технічної бази засобів комп’ютерно-телекомунікаційних систем та їх комп’ютерних компонентів.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 24. 09. 2020 р. № 1188 збірник наукових праць "Проблеми інформатизації та управління" включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»).

Збірник має Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого видання ISSN 2073-4751. Статтям, які публікується у збірнику, присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).

Тематична спрямованість наукового фахового видання: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 113 Прикладна математика

Мова видання: українська, російська, англійська.

Детальна інформація про журнал