Журавель Наталія ВікторівнаСередню освіту здобула у Калинівській середній школі №1 у 2001 році. Закінчила Інститут секретарів за спеціальністю секретар-стенографіст у 2003 році. Закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» з присвоєнням кваліфікації інженера з комп’ютерних систем у 2008 році.

З 2001 року працювала на посадах бібліотекаря НТБ НАУ, техніка ДП «Завод 410 ЦА», інженера відділу по роботі зі студентами НАУ.

У 2007 році перейшла працювати провідним фахівцем на кафедру обчислювальної техніки (з 2007 року кафедра комп’ютерних систем та мереж), працювала в дирекції Інституту комп’ютерних технологій.

З липня 2013 року переведена на посаду асистента кафедри КСМ. Вчений секретар кафедри.

 

 

СПИСОК

навчально-методичних та наукових праць

 

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг,

стор.

Співавтори

 

Наукові праці

 

1.    

Використання термінальних  рішень, як засіб підвищення ефективності інформацій-них систем

Стаття

Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2014. – №1 (45). – С. 61-64.

У фаховому виданні.

4

Журавель С.В.

2.    

Термінальні рішення, як засіб ефективного використання ресурсів

 

Тези доповіді

Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2014): VIІ міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 квітня 2014р.: тези доп. – К., 2014. – С. 61-63.

 

 

3

Журавель С.В.

3.    

Проблеми взаємодії системи бухгалтерського обліку 1С: бухгалтерії та глобальної системи бронювання «GALILEO»

Тези доповіді

Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2015): VIІІ міжнар. наук.-техн. конф., 16-18 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 29-30.

 

2

Журавель С.В.

4.    

Застосування рішень віртуалізації в центральній системі обробки інформації підприємства

 

 

Стаття

Вісник інженерної академії України: теоретичний і науково-практичний журнал. –2015. – № 4. – С. 76-79.

У фаховому виданні.

4

Дрововозов В.І.

Толстікова О.В.

5.    

Організація комп’ютеризованої системи обробки даних виробництва

Стаття

Вісник інженерної академії України: теоретичний і науково-практичний журнал. –2015. – № 4. – С. 130-133.

У фаховому виданні.

 

4

Толстікова О.В.

6.    

Застосування центру обробки даних в системі управління виробництвом

Тези доповіді

Сучасні інформаційно-телекомунікаці-йні технології: міжнар. наук.-техн. конф., 17-20 листопада 2015р.: тези доп. – К., 2015. – Т. 2. С. 65-66.

 

 

2

Дрововозов В.І.

7.    

Моделі й методи оцінювання характеристик та управління автономними сегментами інформаційно-керуючої системи крупного аеровузла

 

Стаття

Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2016. – №1 (53). – С. 27-33.

У фаховому виданні.

7

Водоп’янов С.В., Дрововозов В.І.

 

8.    

Зв'язок параметрів функціо-нування інформаційно-керуючих систем аеровузлів та ефективності авіаційних комп’ютерних і телеко-мунікаційних мереж

Тези доповіді

Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2016): ІХ міжнар. наук.-техн. конф., 21-23 квітня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 17-18.

2

Водоп’янов С.В., Дрововозов В.І.

 

9.    

Підвищення надійності зв’язку в локальних бездротових мережах

Тези доповіді

Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2017): Х міжнар. наук.-техн. конф., 22-22 квітня 2017 р.: тези доп. – К., 2017. – С. 35-36.

 

2

Дрововозов В.І.

 

10.               

Компью-терная сеть центра высокопроиз-водительной обработки данных

 

Тези доповіді

Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2018): ХI міжнар. наук.-техн. конф., 19-21 квітня 2018 р.: тези доп. – К., 2018. – С. 23-26.

2

Дрововозов В.И., Водопьянов С.В., Журавель Н. В.

 

11.               

Методика розробки веб-додатку для

RSS-агрегації

Тези доповіді

Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2019): ХІI Міжнар. наук.-техн. конф., 28-30 березень 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С. 49-50.

 

 

2

Дрововозов В.І., Журавель Н.В.

 

12.               

Підвищення інформаційної безпеки комп’ютерної мережі методом багатокрите-ріальної маршрутизації

Тези доповіді

Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2019): ХІI Міжнар. наук.-техн. конф., 28-30 березень 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С. 84-85.

2

Мартинова О.П., Журавель Н.В.

 

 

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти

 

13.               

Комп"ютерна програма "WEB-сайт дисципліни "Комп"ютерна схемотехніка"

 

Авторсь-ке свідоцтво

Свідоцтво про реєстрацію авітормького права на твір № 55588; заявл. 13.05.2014 р. № 55929, зареєстровано 11.07.2014

 

4

Коцюр А.Б.,

Журавель С.В.

 

Навчально-методичні праці

 

14.               

Комп’ютерна схемотехніка

Лабора-торний практи-кум

Лабораторний практикум
для студентів напряму 6.050102
«Комп’ютерна інженерія». –Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 52 с.

 

52

14

Дрововозов В.І.,

Коцюр А.Б.

Журавель С.В.

 

15.               

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Мето-дичні реко-мендації

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 30 с.

 

30

8

 

Єфимець В.М., Жуков І.А., Журавель С.В.

16.               

Комп’ютерна логіка

Лабораторний практикум

Лабораторний практикум
для студентів напряму 6.050102  "Комп'ютерна інженерія" денної форми навчання. –Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2015. – 48 с.

48

15

Дрововозов В.І.,

Журавель C.В.,

Коцюр А.Б.

 

17.               

Комп’ютерна логіка

Лабораторний практикум

Лабораторний практикум
для студентів напряму 6.050102  "Комп'ютерна інженерія" денної форми навчання. –К.: НАУ, 2018. – 56 с.

 

56

17

Дрововозов В.І.,

Журавель C.В.,

Коцюр А.Б.