1. Освітньо - наукова програма 123 "Комп'ютерна інженерія"

2. Навчальні плани

3. Робочі програми навчальних дисциплін:

4. Силабуси навчальних дисциплін

5. Вступні та кандидатські випробування до аспірантури

6. Каталог дисциплін вільного вибору здобувачами PhD

7. Список аспірантів

8. Індивідуальні плани здобувачів

9. Звіти здобувачів

10. Перелік публікацій здобувачів

11.Матеріально технічна база підготовки здобувачів

12. Кафедральні НДР за участю н.керівників та здобувачів

13. Фахові видання та конференції за онп

14. Напрями дисертаційних досліджень

15. Публікації наукових керівників

16. Список потенційних рецензентів здобувачів

17. Академічна мобільність в рамках ОНП

18. Бази практики

19. Публікації викладачів ОНП

20. Cтажування викладачів