РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КАФЕДРИ
КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ  ІКІТ НАУ
за підсумками І семестру 2014/2015 навчального року

 

Критерії

Кількість

 1.

Кадрове забезпечення

 

 1.1

Загальна кількість працівників (НПП+НДС)

31+7

 1.2

Кількість науково – педагогічних працівників (штат/суміс)

26/5

 1.3

Із них: - з науковим ступенем доктора наук (штат/суміс)

4/1

 1.4

            - з науковим ступенем кандидата наук(штат/суміс)

14/3

 1.5

Кількість докторантів (укр/інозем)

-

 1.6

Кількість аспірантів (укр/інозем)

1

 1.7

Кількість лауреатів міжнародних та державних премій

-

 1.8

Кількість захищених докторських  дисертацій (укр/інозем)

-

 1.9

Кількість захищених кандидатських дисертацій (укр/інозем)

-

 1.10

Кількість порушень з боку НПП (зриви занять, чергувань у гуртожитках НАУ тощо)

1

 1.11

Кількість НПП, що пройшли плановане стажування

-

 2.

Науково – методична* та міжнародна діяльнсть

 

 2.1            

Кількість опублікованих монографій

1

 2.2            

Кількість опублікованих підручників з грифом МОН

2

 2.3            

Кількість опублікованих навчальних посібників з грифом МОН

-

 2.4            

Кількість виданих інших навчально – методичних матеріалів

2

 2.5            

Кількість опублікованих статей у виданнях ВАК України

13

 2.6            

Кількість опублікованих доповідей на республіканських конференціях

-

 2.7            

Кількість отриманих охоронних документів

1

 2.8            

Кількість проведених наукових семінарів та конференцій

-

 2.9            

Кількість опублікованих статей, тез доповідей, опублікованих за участю студентів (які не входять до пп.2.5, 2.6)

1

 2.10       

Кількість опублікованих статей, тез доповідей, опублікованих студентами самостійно

-

 2.11       

Участь у виставках

-

 2.12       

Відсоток дисциплін, які забезпечені НП та РНП (%) (укр/анг)

100%

 2.13       

Відсоток дисциплін, які викладаються з використанням мультимедійних технологій (%)(укр/анг)

100%/100%

 2.14       

Відсоток дисциплін, які забезпечені НМК (%)(укр/анг)

28%/8%

 2.15       

Відсоток  виконання плану видань

100%

 3.

Міжнародна діяльнсть

 

 3.1

Кількість угод та договорів із зарубіжними університетами-партнерами за профілем кафедри

 3.2

Кількість міжнародних проектів/грантів, у виконанні яких кафедра бере участь 

 -

 3.3

 Сума фінансових надходжень, залучених кафедрою до бюджету університету за виконання міжнародних проектів/грантів

 -

 3.4

 Кількість угод та договорів університету за програмою "Подвійний диплом" за напрямом (спеціальністю) кафедри

 3.5

 Кількість студентів, які навчаються за програмою "Подвійний диплом" за напрямом (спеціальністю) кафедри

 -

 3.6

Кількість випускників, яким було видано два дипломи за програмою "Подвійний диплом" за напрямом (спеціальністю) кафедри за звітний період

 -

 3.7

Кількість іноземних громадян, які навчаються за напрямом (спеціальністю) кафедри: 

8

 

за ОКР "Бакалавр" 

8

 

за ОКР "Магістр" 

 -

 3.8

 Кількість викладачів, аспірантів, докторантів та науковців кафедри, які виїжджали за кордон за програмою академічної мобільності за звітний період

 1

 3.9

 Кількість іноземних викладачів, науковців тощо, які відвідали кафедру за програмою академічної мобільності за звітний період

 -

 3.10

 Кількість студентів кафедри, які виїжджали за кордон за програмою академічної мобільності за звітний період

 -

 3.11

 Кількість іноземних студентів, які відвідали кафедру за програмою академічної мобільності за звітний період

 -

 3.12

 Кількість міжнародних наукових конференцій, семінарів, конкурсів тощо, проведених кафедрою за звітний період

 -

 3.13

 Кількість викладачів, науковців, аспірантів та докторантів кафедри, які брали участь у міжнародних конференціях

 -

 3.14

 Кількість викладачів, науковців, аспірантів та докторантів кафедри, які брали участь у міжнародних конференціях, проведених за кордоном

 -

 3.15

 Кількість студентів кафедри, які брали участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах тощо

 -

 3.16

 Кількість студентів кафедри, які стали призерами або отримали нагороди за участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах тощо

 -

 3.17

 Кількість наукових статей, виданих співробітниками, аспірантами та докторантами кафедри у закордонних виданнях

 3

 3.18

 Кількість статей, тез доповідей, виданих за участю студентів у закордонних виданнях (які не входять до п.3.17)

 -

 3.19

 Кількість опублікованих статей, тез доповідей, виданих у закордонних виданнях студентами самостійно

 -

 3.20

 Кількість наукових публікацій викладачів, науковців, аспірантів та докторантів кафедри у виданнях, зареєстрованих у базах  даних (Scopus тощо)

 3

 4.

Навчально - виховна діяльнсть

 

 4.1

Загальна кількість студентів, з них:

289

 4.2

Кількість студентів, що навчаються за бюджетною формою

232

 4.3

Кількість студентів, що навчаються за контрактною формою

57

 4.4.

Кількість іноземних студентів

8

 4.5

Кількість студентів – призерів міжнародних, державних та галузевих олімпіад, конкурсів студентських НДР

-

 4.6

Кількість студентів, що мають персональні стипендії

-

 4.7

Кількість студентів, що брали участь у культурно – масових заходах ІКІТ, НАУ, району, міста тощо.

11

 4.8

Кількість порушень дисципліни студентами

-

 

Аналіз результатів роботи кафедри КСМ  за підсумками І семестру.

1.      Навчально-методична робота виконана в повному обсязі відповідно плану роботи кафедри.  Відповідно нового навчального плану розроблено 100% навчальних та робочих навчальних програм (українська та англійська мови) по дисциплінам кафедри.

Розроблено 13 НМК дисциплін кафедри (50%).

Монографії доц. Краковського В.Я. ««Spectrum sliding analysis algorithms, devices, applications»» присуджено І місце в конкуксі НАУ на кращі підручники, навчальні посібники, монографії.

Розроблено електроний навчальний посібник «Паралельне програмування» доц. Корочкін О.В. - 240 с.

 2.      Наукова робота.

Наукові дослідження виконувались НДР за темою №863 «Розроблення теорії, методів та технологій оптимального управління гарантоздатною комп’ютерною мережею».

Проведені  4 наукові семінари  «Бортові комп’ютерні мережі безпілотних ЛА» та «Методли і засоби побудови гарантоздатних компютених мереж», «Технології виявлення аномалій трафіку комп’ютерних мереж» та науковий семінар за тематикою кафедральної НДР.

Приняті до друку наступні статті:

  1. Андреєв О.В., Андрєєв В.І.   Спосіб прогнозування вірогідних характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж на фоні завад в реальному часі // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – № 1(49). 
  2. Мартинова О.П., Дрововозов В.І., Карпов Є.Є. Організація центру обробки даних для застосування в системі управління виробництвом // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – № 1(49). 

 

  1. Дрововозов В.І., Толстікова О.В., Мартинова О.П. Використання системи віртуалізації VMWARE VSPHERE в центрі обробки даних підприємства // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – № 1(49). 

 

Підготовлено до друкуМетодичні рекомендації «Компютерна інженерія. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних проектів ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»» (Автори: Жуков І.А., Проценко М.М.).

3.      Виховна робота.

Виховна робота кафедри проводилась  згідно з планами виховної роботи. У всіх групах кураторами проводились  години корпоративної роботи згідно графіку, пріоритетними напрямки яких були

-  Стимулювання професійного зростання студентів

 - Естетичне,  моральне та патріотичне виховання студентів

-  Координація роботи органів студентського самоврядування

Викладачі кафедри відвідували базовий гуртожиток студентів №11 для повірки умов проживання і підтримання належного порядку та дисципліни.

 Студенти кафедри брали активну участь у культурно – масових заходах ІКІТ, НАУ, району і міста.

 Висновки.

1. План роботи кафедри КСМ за І семестр 2014/15 н.р. виконано в повному обсязі.

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ