НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Iсторична довiдка

Перша в цивiльнiй авiацiї кафедра обчислювальної технiки (ОТ) факультету iнформатики Нацiонального авiацiйного унiверситету заснована в 1963 роцi заслуженим дiячем науки i технiки України, академiком НАН України, професором Пуховим Георгiєм Євгеновичем, який її очолив.

Академiк Пухов Георгiй Євгенович зробив великий внесок до прикладної та обчислювальної математики, електротехнiки, енергетики, теорiї моделювання, обчислювальної технiки та iнформатики. Георгiй Євгенович Пухов - видатний органiзатор i талановитий педагог, засновник Iнститута проблем моделювання в енергетицi НАН України, який очолював до 1988 р. Серед його учнiв понад 30 докторiв i 150 кандидатiв наук.

В 1965 р. на базi кафедри були створенi новi кафедри: електронних цифрових обчислювальних машин (ЕЦОМ), завiдувач кафедри заслужений дiяч науки i технiки України, д.т.н., професор Нагорний Леонiд Якович, та електронних моделюючих машин (ЕММ), завiдувач кафедри академiк Пухов Георгiй Євгенович, а з 1979 р. - к.т.н., доцент Пяткiн Геннадiй Сергiйович, що очолював факультет автоматики та обчислювальної технiки (АОТ) з 1968 р. по 1989 р. У червнi 1969 року був перший випуск фахiвцiв зi спецiальностi 0608 "Лiчильно-вирiшальнi пристрої та прилади" (4 навчальнi групи, 84 iнженери).

Кафедра ЕММ в 1982 р. перейменована на кафедру основ обчислювальної технiки та бортових обчислювальних пристроїв (ООТ та БОП), завiдувач кафедри з 1978 по 1984 р.р. та з 1989 по 2000 р.р. - доцент Пяткiн Геннадiй Сергiйович; в перiод з 1984 по 1989 роки - к.т.н., професор Купрєєв Володимир Iванович.

За iнiцiативою доцента Пяткiна Геннадiя Сергiйовича на факультетi АОТ було створено спецiальнiсть 0646 "Автоматизованi системи управлiння" та здiйснювалася пiдготовка спецiалiстiв за спецiалiзацiями: експлуатацiя автоматизованих систем управлiння повiтряним рухом; експлуатацiя авiацiйних тренажерiв; експлуатацiя автоматизованих систем з обробки польотної iнформацiї. Пiд його керiвництвом на кафедрi ООТ та БОП було розроблено основнi нормативнi документи та вiдкритi спецiальностi 7.160102 "Захист iнформацiї з обмеженим доступом та автоматизацiя її обробки" та 7.160105 "Захист iнформацiї в комп'ютерних системах та мережах".

Кафедру ЕЦОМ в 1991 р. було перейменовано на кафедру обчислювальних машин, систем i мереж (ОМСМ), завiдувач кафедри професор Нагорний Леонiд Якович по червень 2000 р. Професор Нагорний Леонiд Якович - органiзатор i керiвник наукової школи з моделювання i автоматизацiї проектування складних систем на ЕОМ та органiзацiї паралельних обчислювальних структур для розв'язання задач великої розмiрностi. Вiн пiдготував 5 докторiв i 17 кандидатiв наук. В 1973 р. студентська науково-дослiдна робота "Розробка алгоритмiв i програм аналiза лiнiйних радiоелектронних схем на ЦОМ" пiд науковим керiвництвом професора Нагорного Л.Я. одержала першу республiканську премiю, а четверо студентiв стали лауреатами премiї iм. Комсомола України.

академiк Пухов Г.Є., професор Жуков I.А., доцент Пяткiн Г.С., професор Нагорний Л.Я.

На фото (злiва направо): академiк Пухов Г.Є., професор Жуков I.А., доцент Пяткiн Г.С., професор Нагорний Л.Я.

У квiтнi 2000 р. кафедра ОВТ та БОП була реорганiзована i дiстала назву ОТ, її очолив професор Жуков Iгор Анатолiйович, випускник кафедри ЕЦОМ 1972 року, що очолював факультет АОТ з 1990 р. по 1999 р. та був проректором, першим проректором унiверситету з сiчня 1999 р. по листопад 2000 р.

На кафедрi працювали член-кореспонденти НАН України професори: Малиновський Б.М., Васильєв В.В., Євдокимов В.Ф.; д.т.н., професори: Береговенко Г.Я., Бiлецький В.М., Гуляєв В.А., Мохор В.В., Плющ Ю.О., Стасюк О.I. та iншi.

Пiдготовцi висококвалiфiкованих фахiвцiв на кафедрi багато сил та енергiї вiддали викладачi-ветерани: доценти Андрєєв В.I., Бабич М.П., Єфимець В.М., Шевцов В.А.; завiдуючi лабораторiєю Богданов О.М., Кудзiновська Т.Г., Трощенко Г.О.; методист Балашова М.О.

доцент Пяткiн Г.С., професор Жуков I.А., професор Нагорний Л.Я.

На фото (злiва направо): доцент Пяткiн Г.С., професор Жуков I.А., професор Нагорний Л.Я. 

Зуcтріч випуcкників ФАОТ 1972 року

Зуcтріч випуcкників ФАОТ 1972 року