НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Жуков Ігор Анатолійович

Жуков Ігор Анатолійович

Жуков Ігор Анатолійович  у 1972 р. закінчив з відзнакою факультет автоматики та обчислювальної техніки (ФАОТ) Київського інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА) за спеціальністю “Електронні обчислювальні машини”. Працював на посадах: інженер, старший інженер, асистент, доцент, старший науковий співробітник, заступник декана ФАОТ КІІЦА (з 2000 р. – Національний авіаційний університет,  НАУ); декан ФАОТ, проректор з навчальної роботи та перший проректор НАУ. З 2003  по 2010 роки директор Інституту комп’ютерних  технологій НАУ. З 2000 р. і на даний час завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж НАУ.

У 1980 р. захистив кандидатську, в 1998 р. – докторську дисертації. Наукові дослідження пов’язані з розробкою і дослідженням методів та апаратно-програмних засобів підвищення продуктивності обчислювальних структур, систем та комп'ютерних мереж для розв’язання задач великої розмірності та систем реального часу. Запропонував багаторівневу концепцію організації високопродуктивних обчислювальних систем, на підставі методів розв’язання задач великої розмірності, яка базується на принципах блочного розпаралелювання та позиційної декомпозиції математичних моделей.

Є автором 60 винаходів, які захищені авторськими свідоцтвами СРСР, патентами України та Російскої Федерації.

Автор 390 наукових та навчально-методичних праць.

Підготував 20 кандидатів технічних наук.

Член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму вищої освіти «Комп’ютерна інженерія».

Член ліцензійних та акредитаційних експертних комісій Міністерства освіти і науки України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.062.07 у НАУ з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" (2004-10.03.2013 рр.), з 13.07.2015 р. і на даний час. 

Організатор і учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, тематичних семінарів.

Головний редактор Збірника наукових праць «Проблеми інформатизації та управління», є членом редакційних колегій: науково-технічного журналу «Радіоелектронні і комп’ютерні системи» Національного аерокосмічного університету ім. М.Жуковського «ХАІ», міжнародного  науково-технічного журналу «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» Вінницького Національного технічного університету, Вісника Кременчуцького Національного університету ім. М. Остроградського, журналу «Наукоємні технології» Національного авіаційного університету.

Жукову І.А. присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України», нагороджений двома медалями, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, двома Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України, знаками «Відмінник освіти України» та “Петро Могила“.