Про кафедру

Перша в цивiльнiй авіації СРСР і України кафедра обчислювальної технiки (ОТ), в теперішній час КСМ заснована в 1963 роцi на електротехнічному факультеті Київського інституту цивільної авіації (КІІЦА) (в теперішній час НАУ).

Засновником та першим завідувачем кафедри був академік АН УРСР, д.т.н., професор Пухов Георгiй Євгенович.

академiк Пухов Г.Є.

Академiк Пухов Г.Є.

Академiк Пухов Г.Є. зробив великий внесок в розвиток прикладної та обчислювальної математики, електротехнiки, енергетики, теорiї моделювання, обчислювальної технiки та інформатики; видатний органiзатор i талановитий педагог, засновник Iнституту проблем моделювання в енергетицi НАН України, який очолював до 1988 р. Серед його учнiв понад 30 докторiв i 150 кандидатiв наук.

У 1964 році в КІІЦА було розпочато підготовку інженерів з технічного обслуговування засобів і систем авіаційної автоматики и обчислювальної техніки зi спецiальностi 0608 “Лiчильно-вирiшальнi пристрої та прилади” (першій набір студентів налічував 100 чоловік).

В 1965 році на електротехнічному факультеті КІІЦА був створений факультет автоматики та обчислювальної техніки (ФАОТ). Деканом факультету був призначений к.т.н., доцент Берзин Леонід Володимирович. До складу ФАОТ увійшли дві вже функціонуючі кафедри – кафедра теорії автоматичного регулюваня (завідувач кафедри академік АН УРСР, д.т.н., професор Кухтенко Олександр Іванович) і кафедра бортових систем управління та автопілотів (завідувач кафедри к.т.н., доцент Сменковський Євген Германович), а також було засновано три нові кафедри: на базі кафедри ОТ – кафедра електронних моделюючих машин (ЕММ) (завідувач кафедри академік АН УРСР, д.т.н., професор Пухов Г.Є.), кафедра електронних цифрових обчислювальних машин (ЕЦОМ) (завідувач кафедри к.т.н., доцент Нагорний Леонід Якович), кафедра обчислювальної математики і програмування (ОМП) (завідувач кафедри д.ф.-м.н., професор Назаров Георгій Іванович).

Професор Нагорний Л.Я.

Професор Нагорний Л.Я.

З 1982 року кафедра ЕММ перейменована в кафедру основ обчислювальної техніки та бортових обчислювальних пристроїв (ООТ та БОП), завідувач кафедри з 1978 по 1984 роки та з 1989 по 2000 роки – к.т.н., доцент Пяткiн Г.С.; в перiод з 1984 по 1989 роки – к.т.н., професор Купрєєв Володимир Iванович.

Доцент Пяткiн Г.С., Професор Купрєєв В.І.

На фото (злiва направо): Доцент Пяткiн Г.С.Професор Купрєєв В.І.

За ініціативи к.т.н., доцента Пяткiна Г.С. на кафедрi ООТ та БОП було розроблено основнi нормативнi документи та вiдкритi спецiальностi 7.160102 “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизацiя її обробки” та 7.160105 “Захист iнформацiї в комп’ютерних системах та мережах”.

Кафедру ЕЦОМ в 1991 р. було перейменовано на кафедру обчислювальних машин, систем i мереж (ОМСМ), завiдувач кафедри д.т.н, професор Нагорний Л.Я. по червень 2000 р.

Професор Нагорний Л.Я. – органiзатор i керiвник наукової школи з моделювання i автоматизацiї проектування складних систем на ЕОМ та органiзацiї паралельних обчислювальних структур для розв’язання задач великої розмiрностi. Вiн пiдготував 5 докторiв i 17 кандидатiв наук.

У квiтнi 2000 р. кафедра ООТ та БОП була реорганiзована i дiстала назву обчислювальної техніки (ОТ), її очолив д.т.н., професор Жуков Iгор Анатолiйович, випускник кафедри ЕЦОМ 1972 року, що очолював ФАОТ з 1990 по 1999 роки; проректор з навчальної роботи та перший проректор НАУ (з сiчня 1999 по листопад 2000 роки); директор Інституту комп’ютерних технологій (з 2003 по 2010 роки). З квітня 2000 року до теперішнього часу – завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (КСМ). Підготував 20 кандидатів технічних наук.

В різні роки на кафедрi КСМ (ОТ, ЕММ, ЕЦОМ, ОВТ БОП, ОМСМ) працювали член-кореспонденти НАН України, д.т.н., професори Васильєв В.В., Євдокимов В.Ф., Малиновський Б.М.; д.т.н., професори: Баранов В.Л., Баранов Г.Л., Бардаченко В.Ф., Береговенко Г.Я., Бiлецький В.М., Гамаюн В.П., Гуляєв В.А., Жабін В.І., Іваськів Ю.Л., Клименко І.А., Кулаков Ю.О., Мінаєв Ю.М., Мохор В.В., Опанасенко В.М., Плющ Ю.О., Стасюк О.I. та iншi.

Пiдготовцi висококвалiфiкованих фахiвцiв на кафедрi багато сил та енергiї вiддали викладачi-ветерани: професори Бабич М.П., Гузій М.М., Печурін М.К., Усинін В.І.; доценти: Андрєєв В.I., Бабич О.Б., Балашов А.Ю., Гузенко А.І., Гуменюк В.О., Дрововозов В.І., Єфимець В.М., Єфімов А.А., Корченко О.Г., Краковський В.Я., Надточій В.І., Прозоров С.Є., Проценко М.М., Стародуб В.М., Сураєв В.Ф., Тимошенко М.П., Труш О.І., Удовиченко А.М., Фоміна Н.Б., Шевцов В.А., Шибіцький В.П.; старші викладачі Бобровський В.В., Лапа В.О., Полевой М.А., Попов В.Ф., Пушкін Ю.О.; завiдуючi лабораторiєю Богданов О.М., Кудзiновська Т.Г., Трощенко Г.О.; методист Балашова М.О.

академiк Пухов Г.Є., професор Жуков I.А., доцент Пяткiн Г.С., професор Нагорний Л.Я.

На фото (злiва направо): академiк НАН України Пухов Г.Є., професор Жуков I.А., доцент Пяткiн Г.С., професор Нагорний Л.Я.

доцент Пяткiн Г.С., професор Жуков I.А., професор Нагорний Л.Я.

На фото (злiва направо): доцент Пяткiн Г.С., професор Жуков I.А., професор Нагорний Л.Я.

Кафедра КСМ є випусковою для спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі»), готує фахiвцiв з повним викладанням навчальних дисциплін англiйською мовою.

Кафедра має потужний штатний професорсько-викладацький склад: 5 професорів, докторів наук, та 14 кандидатів наук, з яких 12 мають вчене звання доцента. Високий рівень підготовки спеціалістів забезпечують професори Антонов В.К., Гузій М.М., Жуков І.А., Опанасенко В.М., Печурін М.К., доценти Андреєв В.І., Андреєв О.В., Дрововозов В.І, Єфимець В.М., Іскренко Ю.Ю., Ковальов М.О., Краковський В.Я., Кудренко С.О., Лукашенко В.В., Малярчук В.О., Мартинова О.П., Надточій В.І., Проценко М.М., Фоміна Н.Б., старші викладачі Журавель С.В., Пушкін Ю.О., асистенти Журавель Н.В., Зіньков Ю.Г., Коцюр А.Б., Пащенко Н.В.

Кафедра КСМ