Вибіркові дисципліни

КАТАЛОГ
навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти
(доктор філософії, фаховий вибір, кафедра КСМ)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю
123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології»


Навчальним планом спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” передбачено 15 кредитів варіативного компоненту для циклу вибіркових дисциплін. Здобувач вищої освіти  (доктор філософії) при формуванні індивідуальної освітньої траєкторії  вибирає 3 навчальні  дисципліни з наведеного каталогу навчальних дисциплін вільного вибору.


Вибірковий компонент
2 курс, 4 семестр
1.Моделі, методи та технології дослідження трафіка комп’ютерних мереж 
2.Багатоагентні технології побудови  кіберфізичних систем
3.Сигнатурні засоби захисту інформації комп’ютерних систем на базі ПЛІС
4.Високопродуктивні розподілені обчислювальні  системи та хмарні технології
5.Методи та засоби штучного інтелекту в комп’ютерній інженерії
6.Спеціалізовані динамічно реконфігуровані комп’ютерні системи