Навчальні плани

Перший (бакалаврський) рівень
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 Комп’ютерна інженерія
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Комп’ютерні системи та мережі