Робочі програми та Силабуси

ОПП «Комп’ютерні системи та мережі»
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
ОС «Магістр»

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Ділова іноземна мова (завантажити РП) (завантажити Силабус)
1.2 Філософські проблеми наукового пізнання (завантажити РП) (завантажити Силабус)

2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки

2.1.1. Методологія прикладних досліджень у сфері комп’ютерної інженерії (завантажити РП) (завантажити Силабус)
2.1.2. Реконфігуровні комп’ютерні системи (завантажити РП) (завантажити Силабус)
2.1.3. Методи аналізу “великих даних” (big data)  (завантажити РП) (завантажити Силабус)
2.1.4. Комп’ютерні системи штучного інтелекту (завантажити РП) (завантажити Силабус)
2.1.5. Технології програмування компонентів комп’ютерних систем та мереж (завантажити РП) (завантажити Силабус)
2.1.6. Методи дослідження комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів (завантажити РП) (завантажити Силабус

2.2. Цикл практичної підготовки

2.2.1 Виробничі практики
2.2.1.1. Науково-дослідна практика у сфері комп’ютерних систем та мереж (завантажити РП) (завантажити Силабус)
2.2.1.2. Переддипломна практика (завантажити РП)

Атестація здобувачів вищої освіти

2.3.1. Кваліфікаційний екзамен (завантажити РП)
2.3.2. Кваліфікаційна робота (методичні вказівки)