Жуков Ігор Анатолійович

Посада: Завідувач кафедри

Аудиторія: 5-114

Телефон: +38 (044) 497 72 57

Email: ihor.zhukov@npp.nau.edu.ua

Науковий ступінь, вчене звання:
Доктор технічних наук, 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі (трансформована в 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти)
Професор кафедри обчислювальних машин, систем та мереж

Освіта:
Київський інститут інженерів цивільної авіації (нині Національний Авіаційний Університет), 1972 р.
Спеціальність – «Електронні обчислювальні машини»

Навчальні дисципліни:
«Комп’ютерні системи»

Гарант освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за
спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»

Наукові інтереси:

  • Теорія паралельної обробки інформації
  • Методи та апаратно-програмні засоби підвищення продуктивності обчислювальних структур, систем та комп’ютерних мереж для розв’язання задач великої розмірності

Голова спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.062.07.
Профіль ради: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Під науковим керівництвом Жукова І.А. захищено 21 кандидатська дисертація.

Головний редактор збірника наукових праць «Проблеми інформатизації та управління». Включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б)

Публікації:
Автор та співавтор 426 наукових, навчально-методичних праць та патентів

Авторський профіль у наукометричних базах:
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005785757
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=TAG6RBYAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9785-0233