Науковий журнал

“Проблеми інформатизації та управління”

У збірнику наукових праць НАУ «Проблеми інформатизації та управління» відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію серія КВ №8280 від 29.12.2003 можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічного напряму, статті з питань науки і техніки.

З моменту заснування збірника редакційна колегія, у складі якої працюють українські та іноземні вчені, забезпечує незалежне таємне рецензування рукописів статей.

Розповсюджується збірник безкоштовно за обов’язковим списком розсилки.

Періодичність видань збірника – 4 рази на рік. Наклад становить 100 примірників.

Порядок розгляду, підготовки статей до опублікування і друкування збірника “Проблеми інформатизації та управління”:

  1. перевірка вимог до оформлення і реєстрація статті;
  2. попередній розгляд рукопису і направлення на рецензування одному з членів редколегії;
  3. рецензування статті і в разі наявності зауважень її відправка на доопрацювання;
  4. формування чергового номера збірника з позитивно відрецензованих статей і остаточне його затвердження головним редактором;
  5. друк збірника.

Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» охоплює проблеми аналізу та синтезу комп’ютерно-телекомунікаційних систем та систем управління ними: створення ефективного інформаційно-вимірювального інструментарію, визначення та оцінювання параметрів об’єктів інформаційних технологій; математичне, лінгвистичне, апаратно-програмне забезпечення нових, включаючи кіберфізичні авіаційні, і вдосконалення існуючих розподілених комп’ютеризованих та комп’ютерних систем..

Збірник розрахований на наукових працівників та фахівців, які займаються питаннями створення та вдосконалення теоретичної та програмно-технічної бази засобів комп’ютерно-телекомунікаційних систем та їх комп’ютерних компонентів.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 24. 09. 2020 р. № 1188 збірник наукових праць “Проблеми інформатизації та управління” включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»).

Збірник має Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого видання ISSN 2073-4751. Статтям, які публікується у збірнику, присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).

Тематична спрямованість наукового фахового видання: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 113 Прикладна математика

Мова видання: українська, російська, англійська.

Детальна інформація про журнал